Våre innspill til Energimeldingen

14.12.15

Olje- og Energidepartementet

Postboks 8148 Dep.

0033 Oslo

 

 

Innspill til Energimeldingen

 

INTPOW – Norwegian Renewable Energy Partners (Forening for Norsk Fornybar Energi) viser til Olje- og energidepartementets arbeid med den kommende energimeldingen og ønsker å gi innspill til denne. Dersom departementet ønsker det, deltar vi gjerne på et møte for å redegjøre for innspillene.


INTPOW’s formål er å bidra til økt verdiskaping i Norge basert på norsk engasjement i og leveranser til internasjonale markeder for fornybar energi. INTPOW har medlemmer fra hele fornybarnæringen, med vannkraft, vindenergi og solkraft som primære industrier. INTPOW har medlemmer fra, og arbeider for verdiskaping i alle deler av verdikjeden – fra FoU over leverandørkjeden til utviklere av kraftproduksjon til finansiering av leverandørkjedens eksport og utviklingen av internasjonal produksjon av fornybar energi.

 

INTPOW arbeider for at norske utviklere og leverandører skal ha de beste rammebetingelser i den internasjonale konkurransen slik at det kan skape økte verdier for bedriftene og Norge.

 

Klimaendringene, befolkningsvekst og demografiske endringer fører til et endret energi­marked. Ikke bare påvirker det norsk olje- og gassvirksomhet, men det påvirker norsk kraft­produksjon og -distribusjon så vel som norske leverandørkjeder til både vannkraft-, vind­kraft- og solenergiindustrien. Markedet for fornybar energi er forventet å vokse raskt og vil kunne endre kraftmarkedet på global basis.

 

Sett i lys av den siste tidens endrede rammebetingelser for norsk leverandørindustri er det behov for om­stilling og anvendelse av norsk kompetanse innenfor nye næringer. I den sammenhengen mener INTPOW at prinsippet om næringsnøytralitet må vike for et ønske om effektivt å utvikle nye verdiøkende aktiviteter innenfor fornybar energiproduksjon med tilhørende leverandørkjeder.

 

INTPOW mener derfor at energimeldingen også må inkludere rammer for hvordan Norge skal utvikle mer og ny fornybarnæring med et internasjonalt perspektiv. Både prosjektutvikling og leverandørkjedeutvikling innenfor fornybar energi bør være en del av en norsk energi- så vel som nærings- og klimapolitikk. Energimeldingen bør knytte sammen norsk energi-, nærings- og klimapolitikk slik at det legges til rette for økt norsk engasjement i produksjon av, og leveranser til fornybar energi internasjonalt.

 

 

 

 

1.      Forskning og utvikling

Myndighetene har gjennom flere år lagt til rette for energiforskning og -utvikling. INTPOW støtter anbefalingene i Energi21 om økt offentlig innsats til forskning, ut­vikling og demonstrasjon innen fornybar energi. INTPOW mener at det i enda større grad enn i dag bør legges til rette for overføring av kompetanse fra andre industrier (så som olje – og gass leverandørindustrien) til fornybarnæringen.

Økt innovasjon innenfor fornybar energi skaper ny verdiøkende virksomhet i Norge. Et godt samarbeide mellom forskningsmiljøer og leverandørindustri er viktig for å videreutvikle Norges konkurransefortrinn og bringe norske fornybare løsninger ut til et globalt marked.

 

INTPOW mener at det er viktig at innovasjon blir støttet med midler til prototype-utvikling og demonstrasjoner og at stortingets siste vedtak om en storsatsing på flytende vindkraft i Norge blir fulgt opp med tilsvarende ordninger for solenergi og vannkraft; “Stortinget ber regjeringen i forbindelse med energimeldingen legge frem en strategi som bidrar til realisering av demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind og andre former for havbasert fornybar teknologi, og ser på mulighetene for norsk leverandørindustris utvikling innenfor fornybar energiproduksjon.” Vi ber energimeldingen likestille “andre former for havbasert fornybar teknologi” med flytende havvind. Spesielt mener INTPOW det er viktig å utvikle muligheter for norske bedrifter og organisasjoner å delta i internasjonale demonstrasjons- og utviklings­prosjekter innenfor bunnfast havvind for å kvalifisere norsk teknologi i et internasjonalt marked.

 

2.      Finansiering

En internasjonal norsk fornybarnæring kan være en bidragsyter for økt energitilgang i utviklingsland og fremvoksende markeder. Markedstilgangen for norske prosjekt­utviklere og leverandørkjede bør sikres gjennom en tilknytning til norsk bistands­arbeid. Norske organisasjoner som Norfund og SN Power såvel som private aktører som Scatec Solar, Clean Energy Invest og Elkem Solar vil med norsk kapital og kompetanse få økt betydning for energitilgang i utviklingsregioner og samtidig bidra til utviklingen av norsk kompetanse og verdiutvikling.

 

GIEK og Eksportkreditt er viktige verktøy for norsk fornybar energi-industris internasjonale satsninger. Organisasjonenes verktøy er godt tilpasset leverandør­industrien og denne industrien virker å være fornøyd med tilbudet. Når det gjelder se selskapene som investerer i fornybar energi produksjonskapasitet internasjonalt er situasjonen en annen. For disse selskapene er tilbudet fra GIEK og Eksportkreditt begrenset og ikke tilstrekkelig. Selskapene, gjennom INTPOW har fremmet forslag om blant annet å utvide rammene til GIEKs U-landsordning og til å endre Eksportkreditts stiller svært strenge krav til rating på medgaranterende bank.

 

NORAD forvalter UDs bevilgning til næringsfremme og til fornybar energi i utviklingsland. Scatec og SN Power har benyttet ordningen i Sør-Afrika, Mali, Namibia og Uganda og ordningen har vært en forutsetning for at selskapene har fått etablert prosjekter i disse landene. Videre har NVE gitt bistand til energimyndighetene Myanmar og Sør-Sudan, GET-FiT programmet i Uganda har blitt støttet og transmisjonslinjer i Mosambik og Uganda har blitt delfinansiert gjennom disse ordningene. Dette er viktige ordninger for selskapene og en forutsetning i mange tilfeller for at de velger å gjøre investeringer i disse krevende landene. Dersom disse ordningene forsvinner eller blir sterkt redusert slik vi ser tendenser til nå, vil det få store konsekvenser for selskapenes aktivitet utenfor Norge.

 

INTPOW mener at økt satsning på forskning og utvikling bør følges av økt offentlig virkemiddelbruk for å bistå norsk industri med kommersialisering av ny teknologi og løsninger. Investeringsstøtte til bedrifter i tidlig fase av kommersialiseringen sammen med økte midler til Investinor og såkornfondene vil være vesentlig for å bistå bedriftene i en kommersialiseringsfase.

 

3.      Virkemiddelbruk

Det bør anvendes midler til å bistå norske utviklere av energiproduksjon og leverandører til fornybar energi utenfor Norges grenser gjennom virkemiddel­apparatet. Bistand til internasjonalisering av fornybarnæringen, så som økte midler til Innovasjon Norge og INTPOW samt anvendelse av ENOVAs midler i internasjonale samarbeidsprosjekter utenfor Norge vil være viktig for utviklingen av en norsk leverandør­industri til den ekspanderende internasjonale fornybar energiindustrien.

 

Virkemiddelapparatet bør innrettes slik at man styrker norsk fornybarnærings internasjonale konkurranseevne. Forsknings-, bistands, og næringspolitikken må legge til rette for utvidet norsk eksport av teknologi og midler til utvikling av fornybare energikilder internasjonalt.

 

Oppsummert mener INTPOW at energimeldingen bør trekke linjene mellom norsk energi-, klima-, bistands-, og næringspolitikk innenfor fornybar energi. Norge har en betydelig mulighet til å anvende norsk vannkraft-, generell industri-, shipping-, finans- og petromaritim kompetanse til å styrke verdiskapingen i Norge og samtidig bidra til å utvikle mer fornybar energiproduksjon på global basis.  Det mener vi bør reflekteres i energimeldingen.

 

Vi bidrar gjerne til en videre dialog om innspillene om det er ønsket.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Line Amlund Hagen

Managing DirectorBack
 
 


 
© INTPOW – Norwegian Renewable Energy Partners | Design: kingdesign.no | Powered by epiPublisher