Nei til Siragrunnen

16.02.16

Mandag 15.02. sendte Olje- og energidepartementet ut en pressemelding som stadfester NVEs nei til vindparkanlegget på Siragrunnen utenfor Sørvestlandet.


- Fordelene ved en eventuell vindkraftutbygging på Siragrunnen oppveier ikke de betydelige ulempene for naturmangfoldet og for fiskerinæringen i området. Også virkningene for kystlandskapet har spilt inn. Samtidig må de betydelige kostnadene ved utbygging tillegges vekt, skriver olje- og energiminister Tord Lien.

I vurderingen har departementet tatt hensyn til at selve tiltaket kan bidra positivt til arbeidsplasser og aktivitet i regionen, og at prosjektet har tilslutning fra de berørte kommunene. Eventuell lokal industriutvikling i kjølvannet av vindkraftprosjektet ligger utenfor det som skal inngå i en konsesjonsbehandling etter energiloven, heter det i pressemeldingen.

- Det er viktig at utbygging av vindkraft til havs skjer på en styrt måte slik at konflikten med naturmangfold, kulturmiljø og fiskeriinteresser blir så liten som mulig. I dette tilfellet har hensynet til naturmangfoldet veid tyngre enn produksjonen av fornybar energi, skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

"Et viktig element i departementets grunnlag for avgjørelsen er at kostnadene ved utbyggingen av vindkraftverket ville være store, og langt høyere enn for vindkraft på land. Alt i alt har den omfattende konsesjonsbehandlingen i departementet gitt som resultat at det ikke har vært tilstrekkelig grunnlag i energiloven for å gi konsesjon til Siragrunnen AS", heter det i pressemeldingen.

Kjell Rune Nakkestad, som har vært sentral i planleggingen av havvindprosjektet, sier han er dypt skuffet.
- Jeg kan ikke forstå at regjeringen kan stå inne for dette i den situasjonen landsdelen er i etter oljeprisfallet. Vi snakker om 1000 arbeidsplasser og investeringer for 4,7 milliarder kroner i fundamentfabrikk og vindmøllepark - som utelukkende vil komme fra private aktører. Så dette fatter jeg bare ikke, sier Nakkestad til DN. - Jeg er dypt skuffet. Her har Norge en mulighet til å gjøre et innsteg i offshore vind etter å ha bruke en milliard på å forske på det. Og så skal vi si nei, sier han.

Samtidig jubler leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken. -  Siragrunnen er et av de viktigste områdene for trekkfugler som kommer til Norge hvert eneste år.  Et vindkraftanlegg her kunne fått store negative konsekvenser. Derfor er vi i dag svært glade for at olje- og energiminister Tord Lien har sagt nei til utbyggingen, sier han
 

Kilde: Dagens NæringslivBack
 
 


 
INTPOW Norwegian Renewable Energy Partners | Design: kingdesign.no | Powered by epiPublisher